1. DEFINĪCIJAS

1.1 “Uzņēmums” ir 24DNS.

1.2. “Klients” ir fiziska persona, uzņēmums, juridiska vai neatkarīga persona, kas pasūta Pakalpojumu.

1.3. “Nominētā persona” ir iesniegšanas veidlapā norādītā persona, kurai tiks nodoti pārbaudes rezultāti .

1.4. “Paraugu ņēmējs” ir persona, kas ņem paraugus.

1.5. “Pakalpojums” ir viens vai vairāki Uzņēmuma DNS testi vai ģenētiskie testi, ko reklamē Uzņēmums.

1.6. “Pakalpojumu pasūtījums” ir Sabiedrības pakalpojumu pasūtījuma noformēšana klātienē, pa tālruni, vēstuli, elektronisko pastu, pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu vai jebkādā citā veidā.

1.7. “Cena” ir cena, kas noteikta pašreizējā Uzņēmuma Pakalpojumu cenrādī.

1.8. “Komplekti” ir paraugu savākšanas komplekti, kas tiek nodrošināti Klientam.

2. ŠO NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMU PIEMĒROŠANA

2.1. Šie noteikumi un nosacījumi tiek piemēroti, izslēdzot visus citus noteikumus un nosacījumus, tostarp tos, kurus Klients var piemērot saskaņā ar jebkuru līgumu, pirkuma pasūtījumu, pasūtījuma apstiprinājumu vai līdzīgu dokumentu.

2.2. Visi Pakalpojumu pasūtījumi ir uzskatāmi par Klienta piedāvājumu iegādāties Pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Uzskata, ka Uzņēmums nav pieņēmis nevienu piedāvājumu, kamēr Klients nav samaksājis par pasūtīto Pakalpojumu. Maksājums ir uzskatāms par pārliecinošu pierādījumu tam, ka Klients ir pieņēmis Pakalpojumu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

3. ŠO NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMU APJOMS

3.1. Nekādi nosacījumi, kas nav ietverti šajos noteikumos un nosacījumos , netiks uzskatīti par iekļautiem šajos noteikumos un nosacījumos vai ir to daļa, izņemot gadījumus, kad Klients ir rakstiski vienojies ar jebkuru Sabiedrības pilnvarotu personu.

3.2. Šie noteikumi un nosacījumi neietekmē Klienta likumā noteiktās patērētāja tiesības.

3.3. Ja kāda šo noteikumu un nosacījumu daļa tiek uzskatīta par nepamatotu, spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu jebkurā tiesvedībā, šķīrējtiesā vai līdzīgā procedūrā, puses vēlas, lai pārējo šo noteikumu un nosacījumu daļu izpildāmība netiktu ietekmēta.

3.4. Visi līgumi no Klienta puses, kas ietver vairāk nekā vienu personu vai juridisko personu , ir solidāri un atsevišķi.

4. UZŅĒMUMA PIENĀKUMI

4.1. Uzņēmums centīsies nodrošināt testus, ko veic laboratorija, kas ir akreditēta atbilstoši ISO 17025 un/vai AABB standartam, ja tas ir iespējams vai pieejams.

4.2. Sabiedrība centīsies padarīt testu rezultātus pieejamus Nominētajai personai tā standarta un eksprespakalpojumiem noteiktajā laikā. Sabiedrības norādītie izpildes laiki sākas no paraugu saņemšanas laboratorijā, nevis no paraugu saņemšanas jebkurā administrācijas birojā vai uzņēmuma aģentā.

4.3. Uzņēmums parasti nosūta komplektus Klientam ar standarta pastu, ja vien Klients nav pieprasījis citādi. Komplekta nosūtīšanas izmaksas ir iekļautas Cenā. Dažiem testiem var izmantot citas pasta izmaksas. Uzņēmums neuzņemas atbildību par kavējumiem, ko izraisījusi pasta sistēma vai kurjerpasta pakalpojumi. Ja komplekts netiek saņemts , Klientam ir jāinformē Uzņēmums par to saprātīgā termiņā, kas sagaidāms no šīs valsts pasta sistēmas.

4.4. Ja Klienta vainas dēļ Uzņēmuma piegādātais Komplekts viņam vai viņa parauga ņēmējam tiek sabojāts pēc ierašanās vai sterilie iepakojumi ir bojāti, uzņēmums bez maksas piegādās jaunus. Bojātie komplekti ir jāatdod Klientam kopā ar atgriešanas transportu uz sava rēķina un skaidri jānorāda kā bojāti, lai uzņēmums tos likvidētu .

4.5. Uzņēmums izdos tikai vienu komplektu katram Klienta pasūtījumam. Par pieprasītajiem papildu komplektiem tiks piemērota administratīvā maksa atkarībā no galamērķa valsts (provizoriskās maksas skatiet 1. pielikumā).

4.6. Ja Klienta sniegtie paraugi bez Uzņēmuma vainas neizdodas izveidot DNS profilu nepietiekama DNS vai piesārņota parauga dēļ, tiek piemērota maksa par atkārtotu paraugu ņemšanu . Nestandarta parauga gadījumā papildus standarta maksai tiek piemērotas parastās mazumtirdzniecības cenas.

4.7. Klients saprot un piekrīt, ka Sabiedrība negarantē pārliecinošu rezultātu sniegšanu DNS saistību testēšanai. Attiecību analīzes rezultātu nav iespējams paredzēt, kamēr tā nav pabeigta. Uzņēmums nevar atmaksāt naudu Klientiem, kuri saņem nepārliecinošu rezultātu.

4.8. Klients saprot, ka, lai gan konkrētā pārbaude, ko uzņēmums veic, ir ļoti precīza, tāpat kā jebkurā pārbaudē, pastāv kļūdas vai izlaiduma iespēja. Tādēļ Klients atzīst un piekrīt, ka gadījumā, ja Klients var celt prasību par zaudējumu atlīdzību, kas radusies jebkuras Sabiedrības nolaidības vai citas darbības rezultātā, Sabiedrības atbildība nepārsniedz izmaksas, kas samaksātas par pārbaudi, un piekrīt paturēt Uzņēmums un tā aģenti, amatpersonas un darbinieki ir nekaitīgi no jebkādām turpmākām prasībām vai zaudējumiem. Klienta tiesības saskaņā ar šo ir pakļautas tam, ka Klients trīsdesmit dienu laikā pēc testa ziņojuma nosūtīšanas Nominētajai personai pa e-pastu vai pasta pastu paziņo Sabiedrībai par jebkuru kļūdu vai izlaidumu. Jebkuras saistības, kas izriet no šī punkta (4.8.), tiks ierobežotas līdz Pakalpojuma izmaksām, par kuru noslēgts līgums par .

4.9. Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies Klientam vai jebkurai citai personai , ziņojot par testa rezultātiem Nominētajai personai vai citām pilnvarotām personām, ja vien Sabiedrība nav bijusi nolaidīga.

4.10 Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādām kļūmēm vai kavējumiem savu testēšanas pakalpojumu izpildē tādu iemeslu dēļ, kurus tas nevar ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, Dieva rīcība, plūdi, sausums, vētra, karš, arodakcijas, streiks, lokauts, aprīkojuma, sistēmu vai tīkla piekļuves bojājumu, ugunsgrēka, sprādziena, terorisma, sabotāžas vai cita notikuma, ko tā nevar kontrolēt.

4.11 Uzņēmums patur tiesības atteikt savus pakalpojumus, ja tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka bioloģiskie paraugi ir iegūti vai tiks iegūti nelikumīgi, vai rezultāti tiks izmantoti nelikumīgam, neatbilstošam vai neētiskam mērķim, vai pastāv interešu konflikts ar esošais Klients, vai Sabiedrības Pakalpojumu kvalitāte citādi var tikt apdraudēta, vai tam ir kāds cits pamatots iemesls to darīt.

4.12. Sabiedrības nodrošinātie pārbaudes ziņojumi tiks nodoti Nominētajai personai. Visām pārbaudītajām personām būs tiesības uz ziņojuma kopiju. Ja nav noteikts citādi, Nominētajai personai tiks nosūtīti rakstiski ziņojumi pa e-pastu.

4.13 Uzņēmums patur tiesības izdot rezultātus un/vai apspriest rezultātus ar :

  1. a) visas pārbaudītās personas; vai
    b) ja pārbaudāmā persona ir bērns, māte vai cita persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu, ja ieceltā persona vai cita pilnvarota persona nav bez saprātīga iemesla nodevusi rezultātus pārbaudāmajām personām.

4.14 Uzņēmuma mērķis ir vienmēr nodrošināt augstas kvalitātes Pakalpojumu. Ja Klients nav apmierināts ar saņemto Pakalpojumu, viņam sava sūdzība jāiesniedz Sabiedrībai rakstiski. Sabiedrība centīsies nekavējoties izskatīt jebkuru sūdzību un izskaidrot Klientam nostāju. Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai atrisinātu visas sūdzības vai bažas; tomēr jebkurš vadības lēmums ir galīgs.

5. KLIENTA PIENĀKUMI

5.1. Klients ir atbildīgs par to, lai pārbaudītās personas sniegtu Sabiedrībai visu nepieciešamo identifikāciju (ja tas ir pieprasīts), pareizi materiāli vai paraugi un pilnībā, precīzi un salasāmi aizpildītu visus Sabiedrības pieprasītos dokumentus. Ja tas netiek izdarīts, testa rezultātu sniegšana var aizkavēties vai tajos var rasties neprecizitātes, kas var ietekmēt testa rezultātu pierādījuma vērtību. Šādos apstākļos Uzņēmums nav atbildīgs par šādu kavēšanos vai neprecizitātēm. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību, kamēr situācija netiks novērsta un nauda netiks atmaksāta.

5.2. Pēc pieprasījuma Sabiedrība centīsies sniegt Klientam pēc iespējas vairāk informācijas par sniegtajiem Pakalpojumiem un vispilnīgāko priekšstatu par to, ko rezultāti parāda un ko nerāda, taču Klientam ir jāizlemj, vai Uzņēmuma piedāvātais Pakalpojums ir vai nav. piemērots jebkuram konkrētam mērķim, un uzņēmums ir ieteicis pirms testa pasūtīšanas, ja nepieciešams, saņemt juridisku vai citu padomu.

5.3. Klients (vai viņa paraugu ņēmējs) ir atbildīgs par jebkādu juridisku konsultāciju iegūšanu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu, ka viņam ir tiesības iegūt un iegūt Sabiedrībai analīzei nodotos bioloģiskos paraugus. (Ja esat Apvienotās Karalistes iedzīvotājs, lūdzu, skatiet 5. pielikumu, lai iegūtu plašāku informāciju par HTA).

5.4. Klients piekrīt atlīdzināt Uzņēmumam visas prasības, izdevumus un jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies Sabiedrībai, Klientam (vai tā paraugu ņēmējam) nododot Uzņēmumam visus paraugus, kas nav iegūti likumīgi.

5.5. Klients apņemas, ka visa informācija, kas tiek sniegta Uzņēmumam Pakalpojuma pasūtīšanai , ir pareiza un ka jebkura kredītkarte/debetkarte, kas tiek izmantota, lai samaksātu par Pakalpojumu, pieder viņam (vai arī viņam ir īpašnieka tiesības to izmantot, lai veiktu maksājumus). Pakalpojumam).

5.6. Klients garantē, ka ir tiesīgs sniegt Uzņēmumam visu informāciju un datus, un atlīdzina Uzņēmumam jebkādas prasības par informācijas vai datu pārkāpumiem, konfidencialitātes pārkāpumiem vai datu aizsardzības likumu neievērošanu, ko iesniegušas trešās personas. .

5.7. Klients ir atbildīgs par to, lai Nominētā persona būtu informēta par konfidencialitātes nepieciešamību un lai tā nedrīkstētu izpaust ziņojuma saturu nevienam citam, izņemot pārbaudāmo personu pilnvarotās personas. Skatīt arī 4.12. punktu iepriekš.

5.8. Klientam ir jāslēdz līgums ar Sabiedrību tikai tad, ja viņš vēlas ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

6. MAKSAS PAR PAKALPOJUMIEM

6.1. Sabiedrības pakalpojumu cena ir Sabiedrības noteikta un ik pa laikam pārskatīta, un tā ir detalizēta Sabiedrības pašreizējā cenrādī. Uzņēmuma cenrādis ir pieejams tīmekļa vietnē vai pēc pieprasījuma.

7. MAKSĀJUMS UN ATCELŠANA

7.1. Uzņēmums nepieņems no Klienta Pakalpojumu pasūtījumu, kamēr nav saņemts pilns maksājums .

7.2. Par kredītkaršu maksājumiem Sabiedrība sedz kredītkaršu maksas . Attiecībā uz visiem citiem maksājuma veidiem Klients ir atbildīgs par jebkādām izmaksām, kas radušās, veicot maksājumu. Visiem Sabiedrības saņemtajiem līdzekļiem ir jābūt pilnai Cenrādī norādītajai cenai un bez jebkādām maksām, pirms Uzņēmums apstrādās Pakalpojumu.

7.3. Klientam ir trīs mēneši, lai nosūtītu atpakaļ savus paraugus no Pakalpojuma pasūtījuma (turpmāk tekstā – Derīguma termiņš). Ja Klients nespēs nosūtīt paraugus šajā termiņā, konts tiks slēgts . Uzņēmums iekasēs atkārtotas aktivizēšanas maksu, lai atkārtoti atvērtu kontu un apstrādātu visus paraugus, kas nosūtīti pēc Derīguma termiņa beigām. Pēc viena gada konts tiks dzēsts un atkārtota aktivizēšana nebūs iespējama.

8. ATMAKSAS POLITIKA

8.1. Ja Pakalpojums tiek atcelts , pirms Uzņēmums Klientam izsniedz komplektu, tiks piedāvāta pilna naudas atmaksa.

8.2. Ja Pakalpojums tiek atcelts pēc tam, kad Uzņēmums Klientam ir izsniedzis Komplektu, bet pirms Klients ir nosūtījis atpakaļ paraugus, tiks piemērota pasta un administrēšanas maksa. Tas ir spēkā tikai derīguma termiņā.

8.3. Ja Pakalpojums tiek atcelts pēc paraugu saņemšanas Uzņēmumā, atmaksa netiks veikta.

8.4 . Komplekta personalizētā rakstura dēļ, kas tiek pielāgots katram Klientam, uz Pakalpojumu neattiecas Distances pārdošanas noteikumi.

8.5. Klienti var atcelt pasūtījumu un saņemt pilnu naudas atmaksu 14 dienu laikā pēc testa pasūtīšanas.

9. LAIKS UN PIEGĀDE

9.1. Uzņēmuma norādītie datumi analīzes pabeigšanai un rezultātu ziņošanai ir tikai orientējoši. Uzņēmums nav atbildīgs pret Klientu par Pakalpojuma sniegšanas aizkavēšanos un jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko tieši vai netieši izraisījusi kavēšanās.

10. CITI JAUTĀJUMI

10.1. Autortiesību īpašumtiesības uz visu literatūru, dokumentāciju, ziņojumiem utt ., ko sagatavojis uzņēmums, paliek tās īpašumā.

11. DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVATUMS

11.1. Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Uzņēmums iegūs, izmantos, apstrādās un izpaudīs Klienta personisko informāciju tikai, lai pildītu savus pienākumus, sniedzot Pakalpojumu, ar ko noslēgts līgums, un citiem saistītiem mērķiem, tostarp klientu ierakstu atjaunināšanai, likumā noteikto atdevi. , noziedzības novēršana un atbilstība tiesību aktiem un normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības uz Sabiedrības rīcībā esošo personas datu kopiju, un šos datus var iegūt bez maksas, ja vien pieprasījums netiek uzskatīts par pārmērīgu, un tādā gadījumā tiks iekasēta administrēšanas maksa (par maksu skatīt 6.pielikumu).

11.2. Klients atzīst un piekrīt, ka Sabiedrībai Pakalpojuma sniegšanai var tikt pieprasīts arī izpaust Klienta personas datus trešajām personām, kas ir tieši vai netieši saistītas ar to. Šī nodošana var ietvert, bet ne tikai, citus grupas uzņēmumus, trešo pušu aģentus, saistītos uzņēmumus un testēšanas laboratorijas. Uzņēmums neizpauž personas datus jebkādiem mārketinga veicināšanas pasākumiem. Dati tiek pārsūtīti tikai pilnvarotam personālam vai aģentiem, par kuriem mēs būtu pārliecinājušies, ka tie nodrošina noteiktu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, atturieties no mūsu Pakalpojumu izmantošanas, ja nepiekrītat datu nodošanai trešajām personām.

11.3. Sakarā ar Sabiedrības starptautisko darbību Klients atzīst un piekrīt, ka mēs varam pārsūtīt klienta datus trešajām personām pāri robežām uz citām valstīm, lai sniegtu Pakalpojumu.

11.4. Klients atzīst un piekrīt, ka Uzņēmums ir tiesīgs izmantot visus Klienta sniegtos DNS paraugus un ka visi atlikušie paraugi un dokumentācijas papīra kopija tiks iznīcināti saskaņā ar laboratorijas standarta darbības procedūrām un tiesību aktu prasībām. Datu saglabāšana sniegtā Pakalpojuma laikā tiek veikta, pamatojoties uz līguma izpildi, kuru datu subjekts būtu parakstījis. Gadījumos , kas nav saistīti ar ķēdi/juridiskiem gadījumiem , datu subjekti var pieprasīt visu datu un rezultātu dzēšanu. Datu dzēšana pēc pieprasījuma tiek veikta 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas. Datu subjekts tiks informēts par iemeslu, kādēļ gadījumā minētais pieprasījums netiktu pieņemts. Klientam ir tiesības jebkurā laikā Pakalpojuma laikā un pēc tam pieprasīt, kā tiek apstrādāti viņa dati.

11.5. Klientam ir tiesības atsaukt Piekrišanu jebkurā Pakalpojuma sniegšanas posmā, sazinoties ar mums rakstiski vai pa e-pastu. Maksa tiks piemērota saskaņā ar 7. sadaļu.

11.6. Klients atzīst un piekrīt ievērot mūsu privātuma politikas noteikumus, kas atrodami mūsu dažādās uzņēmuma tīmekļa vietnēs privātuma politikā . lapa .

Shopping Cart